Apraksts

Skatīts: 29315

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola ir valsts dibināta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas padotībā esoša kultūrizglītības iestāde profesionālās vidējās mūzikas izglītības programmu un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai. Tā ir dibināta 1923. gadā, tās pirmais nosaukums ir Latgales Tautas konservatorija.

Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts profesionālās vidējās izglītības standartos un mūzikas nozares profesiju standartos noteikto profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība, īstenojot licencētas un akreditētas izglītības programmas.

Skolas pamatuzdevumi:

Skola īsteno trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošas licencētas un akreditētas profesionālās vidējās izglītības programmas, profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vispārējās vidējās izglītības ieguves un profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikas nozarē.

Skola var īstenot arī tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmas, bērnu, jauniešu un pieaugušo interešu izglītības programmas, kā arī citas izglītības programmas, saskaņojot tās normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Izglītības programmas Skola īsteno latviešu valodā.

Šobrīd Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā mācās 462 audzēkņi:

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā strādā 79 pedagoģiskie darbinieki un 36 nepedagoģiskie darbinieki.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņi un pedagogi aktīvi iesaistās Daugavpils pilsētas, Dienvidlatgales reģiona, visas Latgales un Latvijas kultūras dzīvē, piedaloties un rīkojot koncertus, konkursus, festivālus. Skola rīko 4 reģionālos konkursus un festivālus, 5 Latvijas līmeņa konkursus un 7 starptautiskos konkursus.

Drukāt