Erasmus+ darba vērošana mūzikas un mākslas skolā Turcijā

Lidzfinanse Erasmus progr logo small

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktora vietniece vidusskolas mācību darbā, metodiķe, angļu valodas un latviešu valodas un literatūras skolotāja,  2019. gada no 28. aprīļa līdz 2. maijam, Erasmus+ programmas skolu sektora projekta “Nākotnes skola top šodien” ietvaros, apmeklēja Mūzikas un mākslas skolu Sivas pilsētā, Turcijā.

Darba vērošanā bija interesanti iepazīties ar līdzīgas mūzikas vidusskolas ikdienas dzīvi: vērot mācību stundas, iepazīties ar dokumentāciju, satikt kolēģus. Atšķirībā no Latvijas, Turcijā lielāka nozīme piešķirta nacionālajam kultūras un reliģijas mantojuma apguvei, tas atspoguļojas arī mācību programmās (arābu mākslas un islama reliģijas apguve), skolas ikdienas dzīvē (skolas noformējums, audzēkņu un skolotāju prasme spēlēt tautas mūzikas instrumentus). Bija jauki sajust, ka ne tikai kolēģi, bet arī skolēni vēlējās pakomunicēt un šajā gadījumā pat angļu valodas nezināšana nebija šķērslis. Turcijas kolēģi, ar angļu valodas skolotājas atbalstu, kolektīvā apgūst angļu valodu un mūsu viesošanās bija iemesls pielietot apgūtās zināšanas praksē.

Svarīgs un būtisks darba gaitā notikums bija tikšanās ar Sivas pilsētas Izglītības nodaļas vadītāju, kurš sveicināja Latvijas projekta dalībniekus Turcijā, jautāja par Latviju, tās iedzīvotājiem. Tikšanās laikā tika apspriesta savstarpējā skolu sadarbība, tās nākotnes iespējas, jauniešu interese par mūziku un mākslu, tika raksturota Sivas kultūrvide, izglītība un tika parādīta interese un vēlēšanās sadarboties arī turpmāk.

Darba vērošana notika trijās dienās, tās sadalot vispārizglītojošo, mūzikas mācību priekšmetu vērošanā un administratīvā darba apspriešanā. Praksē tika parādīts Vispārizglītojošo priekšmetu mācību bloks, kurā Sivas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un audzēkņi mācību stundās rādīja mācību metodes, kuras pielieto visbiežāk. Turku valodas un literatūras stundās tika rādīts interaktīvo metožu pielietojums, diskusiju un sarunu veidošana ar audzēkņiem stundas laikā. Tika veidota informatīva pieredzes apmaiņa ar turku valodas skolotāju- attiecīgā mācību priekšmeta pielietojumu skaidrojums, satura analīze, stundu skaita nedēļā apspriešana, audzēkņu motivācija apgūt attiecīgo mācību priekšmetu. Pēc stundām tika organizēta diskusija pedagogu vidū, kurā tika apspriesti visi iepriekšminētie jautājumi un tika analizēts vispārizglītojošo priekšmetu skaits un mācību metožu pielietojums. Angļu valodas apguvē praksē tika parādītas vairākas mācību metodes, kas saistās ar valodas apguvi ne vien audzēkņu, bet arī pedagogu vidū.  Tās ir ne tikai interaktīvās metodes, bet arī mūzikas pielietojums angļu valodas apguvē un studēšanā, ko audzēkņi kopā ar pedagogiem labprāt pielieto un izmanto. Tika konstatēts, ka angļu valodas priekšmets ir vienīgā apgūstamā svešvaloda Sivas Mūzikas un mākslas skolā. Sivas Mūzikas un mākslas skolas angļu valodas skolotāja sniedza daudz informācijas un skaidrojumu par mācību priekšmeta apguves aktualitāti un tās nepieciešamību, stundu skaitu nedēļā, audzēkņu interesi par šo priekšmetu.

Sivas Mūzikas un mākslas skola organizēja arī mūzikas priekšmetu darba procesa vērošanu. Tika apmeklētas mūzikas teorētisko priekšmetu stundas, kurās tika atspoguļots kopīgs audzēkņu un pedagogu darbs, apgūstot mūzikas teoriju diskusijās un teorijas pielietojumu praksē interaktīvajā veidā - klausoties un analizējot skaņdarbu. Tika konstatēts vairāku mūzikas teorētisko priekšmetu apvienojums vienā priekšmetā. Tika vērota arī mūzikas stunda orķestrī, kurā varēja analizēt pedagogu un audzēkņu stundas darbu un procesu. Darba vērošanas procesā tika organizēta arī vokālā nodarbība, kurā  piedalījās pedagogi. Jāatzīmē, ka pedagogi no dažādām valstīm, pirmo reizi satiekoties, ātri un spontāni spēja organizēt duetu, tādējādi parādot savu profesionalitāti un spēju saprast viens otru mūzikā arī bez valodas. Pēc stundas notika diskusija par vokālo nodarbību saturu, veidošanu un biežumu.

Darba vērošanā ilgs un svarīgs process bija administratīvā darba apspriešana, informācijas apmaiņa, pieredzes dalīšanās process un diskusija. Sivas Mūzikas un mākslas skola organizēja sapulci, kurā piedalījās skolas administrācija (direktors, mācību daļa, vietnieki) un skolas pedagogi.  Darba procesā tika apspriests mācību programmu saturs, tā apgūstamo mācību priekšmetu bloki, mācību priekšmetu administrēšana, mācību priekšmetu stundu skaits mācību gadā, noslēguma pārbaudes darbi, eksāmeni, pārbaudes metodes, mūzikas priekšmetu prakse, tās administrēšana, kavējumu uzskaite, vērtēšanas sistēma un kritēriji, kultūrvides ietekme, audzēkņu mācīšanās motivācija, audzēkņu perspektīvas un tālākizglītošanās iespējas, audzēkņu interese par vispārizglītojošo priekšmetu bloku un mūzikas priekšmetu bloku, mācību metožu pielietojums un dažādība, interaktīvo metožu pielietojuma biežums, inovatīvo metožu pielietojums praksē.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas direktora vietniece mācību darbā akcentēja Turcijas kolēģu administratīvā darba stiprās puses:  ļoti laba patriotiskā audzināšana, laba prakse- ja audzēkņa neattaisnoto kavējumu skaits vairāk par 30 dienām mācību gadā, tad viņam ir jāatkārto šī mācību gada programma,  pensijas vecums no 55 gadiem, izglītības programmā ir obligāto priekšmetu bloks - ap 35 stundām nedēļā un priekšmeti pēc izvēles - ap 4 stundām nedēļā (var izvelēties gan profesionālos, gan vispārizglītojošus priekšmetus), ir obligātais priekšmets – rehabilitācija, kuru vada psihologs kā grupu psihoterapiju (pēc nepieciešamības, varētu būt individuālas stundas ar psihologu), vidusskolas (gan parastas, gan profesionālas) noslēgumā nav eksāmenu, bet, lai iestātos augstskolā, jākārto iestājeksāmeni. Katra semestra beigās katrā priekšmetā ir kontroldarbi. Vērtēšana – audzēknim jāsaņem 100 punkti semestrī, kurus var iegūt pakāpeniski semestra laikā, kārtojot dažādas pārbaudes, piemēram, nokārtojot tehnisko ieskaiti var saņemt 10 punktus utt. Semestrī ir jāsaņem ne mazāk par 50 punktiem.

Projekta laikā tika iegūts plašs informatīvais klāsts par Sivas Mūzikas un mākslas skolas dažādu mācību priekšmetu saturu, tika iepazīta pilsētas kultūrvide, kura saistīta ar mūziku.

Pieredzes apmaiņā veidojās jaunas idejas un priekšstats par to, kā nākotnē varētu uzlabot mācību darbu arī savā skolā. Projekts bija vērtīgs laiks administratīvā darba novērošanā, analizēšanā, piedaloties diskusijās ar starptautiskajiem kolēģiem. Dažādu kultūru valstu iepazīšana un sadarbības veidošana ir būtisks faktors inovatīvo ideju realizēšanā praksē, tāpēc pateicoties projektam var veidot un ieviest jaunas idejas un realizēt jau ieplānoto, izmantojot projekta laikā iepazītās mācību metodes.

“Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas skolu sektora projektu “Nākotnes skola top šodien” (2018-1-LV01-KA101-046761) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja:
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas
Latviešu valodas skolotāja
Diāna Žilinska-Ivanova


Drukāt   E-pasta adrese