Pakalpojumi

Maksas pakalpojumi

Vispārīgie noteikumi

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola, saskaņā ar savu Nolikumu, sniedz sekojošus maksas pakalpojumus: profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana mūzikas skolas 1. – 9. klasēs; pedagoģiskos (ieskaitot koncertmeistara, koncertmeistara – ilustratora, koncertatskaņotāja) pakalpojumus; vidusskolas telpu iznomāšanu; izziņu izsniegšanu; kserokopēšanu; mūzikas instrumentu iznomāšanu; dienesta viesnīcas pakalpojumus; citus maksas pakalpojumus.

Pakalpojumi, atbilstoši veidiem, var tikt sniegti kā mūzikas vidusskolas audzēkņiem, pedagogiem un pārējiem darbiniekiem, tā arī citām fiziskām un juridiskām personām.

Norēķini par maksas pakalpojumiem tiek veikti pārskaitījuma veidā vidusskolas  norēķinu kontā.

Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana mūzikas skolas 1. – 9. klasēs

Atbilstoši Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Nolikuma punktam Nr. 56.2.2., LR Izglītības likuma 59. panta 4. daļas 2. punktam un 60. panta 7. punktam mācību maksa par profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas apguvi noteikta 20.00 EUR mēnesī. No mācību līdzfinansējuma maksas ir atbrīvoti audzēkņi:

 • 100 % apmērā – izglītojamie, kas ir bāreņi vai bez vecāku apgādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu);
 • 50% apmērā – izglītojamiem no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu);
 • 50% apmērā – izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību);
 • 50 % apmērā – izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai daudzbērnu statusu apliecinošus dokumentus) *.
 • 20% apmērā – ja no ģimenes izglītības iestādē mācās vairāk nekā viens bērns, izņemot gadījumu, ja piemērota atlaide saskaņā ar augstāk minētajiem punktiem.

* - nepilngadīgi bērni vai bērni, kuri turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Interešu izglītības programmas apguve

Pakalpojumi ietver sevī pedagoga pakalpojumus. Pakalpojuma maksa nosakāma saskaņā ar tāmi.

No maksas par  interešu izglītības programmas apguvi ir atbrīvoti audzēkņi:

 • 100 % apmērā – izglītojamie, kas ir bāreņi vai bez vecāku apgādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu);
 • 50% apmērā – izglītojamiem no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu);
 • 50% apmērā – izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību);
 • 50 % apmērā – izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai daudzbērnu statusu apliecinošus dokumentus) *.
 • 20% apmērā – ja no ģimenes izglītības iestādē mācās vairāk nekā viens bērns, izņemot gadījumu, ja piemērota atlaide saskaņā ar augstāk minētajiem punktiem.

* - nepilngadīgi bērni vai bērni, kuri turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

 

Telpu iznomāšana

Mūzikas vidusskolas telpas var tikt iznomātas fiziskām un juridiskām personām. Maksa par telpu iznomāšanu nosakāma saskaņā ar tāmi.              

                         

Kserokopēšana

Kserokopēšanas kārtība ir noteikta Kserokopēšanas Noteikumos.

Materiālu kopēšanas izmaksas ir sekojošas:

 1. vienas A4 formāts lapas kopēšanas cena – 0,05 EUR;
 2. vienas A3 formāts lapas kopēšanas cena – 0,09 EUR.

 

Mūzikas instrumentu iznomāšana

Mūzikas instrumentu iznomāšana mūzikas skolas un vidusskolas audzēkņiem un pedagogiem ir bezmaksas; to nosaka Mūzikas instrumentu iznomāšanas Noteikumi. Atsevišķos gadījumos mūzikas instrumenti var tikt iznomāti arī citām personām. Mūzikas instrumentu nomas maksa tādos gadījumos mēnesī ir 1% no instrumenta iegādes vērtības.

 

Dienesta viesnīcas pakalpojumi

Dienesta viesnīcas darbību nosaka Dienesta viesnīcas izmantošanas Kārtība, Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības Noteikumi, Īres līgums. Maksa par dienesta viesnīcas izmantošanu nosakāma saskaņā tāmi.

 1. /2024.m.g. mūzikas vidusskolas un, vajadzības gadījumos, skolas audzēkņiem vai pedagogiem maksa par dienesta viesnīcas vienu gultasvietu mēnesī sastāda 30.00 EUR;
 2. /2024.m.g. pārējām personām var tikt izīrēta dienesta viesnīcas gultasvieta par 6.46 EUR diennaktī;
 3. Maksa par veļas mazgāšanu (viens cikls) – 0.85 EUR.

No maksas par  dienesta viesnīcu ir atbrīvoti audzēkņi:

 • 100 % apmērā – izglītojamie, kas ir bāreņi vai bez vecāku apgādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu);
 • 50% apmērā – izglītojamiem no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu);
 • 50% apmērā – izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību);
 • 50 % apmērā – izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai daudzbērnu statusu apliecinošus dokumentus) *.
 • 20% apmērā – ja no ģimenes izglītības iestādē mācās vairāk nekā viens bērns, izņemot gadījumu, ja piemērota atlaide saskaņā ar augstāk minētajiem punktiem.

* - nepilngadīgi bērni vai bērni, kuri turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Arhīva izziņu izsniegšana

Maksa par mūzikas vidusskolas vienas arhīva izziņas izsniegšanu sastāda  6.29 EUR.

Citi  pakalpojumi

Koncertu sniegšana pēc pasūtītāja pieprasījuma, maksa par dalību izglītības iestādes rīkotajos kursos un konkursos, kā arī transporta pakalpojumi (ar šoferi) nosakāmi saskaņā ar tāmi.