Dienesta viesnīca

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolai ir studentu dienesta viesnīca Mihoelsa ielā 58, Daugavpilī.

Dienesta viesnīcas administratore: Laurita Vaidere

Viesnīcas dežuranta tālrunis: 65424380

Maksa par dienesta viesnīcu lietošanu un komunālajiem pakalpojumiem:

Dienesta viesnīcas darbību nosaka Dienesta viesnīcas izmantošanas Kārtība, Dienesta viesnīcas iekšējās kārtības Noteikumi, Īres līgums.

  1. Mūzikas vidusskolas un, vajadzības gadījumos, skolas audzēkņiem vai pedagogam, maksa par dienesta viesnīcas vienu gultasvietu mēnesī sastāda 30.00 EUR.
  2. Pārējām personām var tikt izīrēta dienesta viesnīcas gultasvieta par 4.65 EUR diennaktī;
  3. Maksa par veļas mazgāšanu (viens cikls) – 0.85 EUR.

 Atbilstoši 17.12.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 663 (ar 22.09.2020 grozījumiem Nr.591)  no maksas par  dienesta viesnīcu ir atbrīvoti audzēkņi:
  - 100 % apmērā – izglītojamie, kas ir bāreņi vai bez vecāku apgādības palikuši bērni (uzrādot statusu apliecinošu dokumentu);
  - 50% apmērā – izglītojamiem no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss (uzrādot attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu);
  - 50% apmērā – izglītojamiem ar invaliditāti (uzrādot invaliditātes apliecību);
  - 50 % apmērā – izglītojamiem no daudzbērnu ģimenēm (uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte” un personu apliecinošu dokumentu, skolēna apliecību vai daudzbērnu statusu apliecinošus dokumentus) *.
  - 20% apmērā – ja no ģimenes izglītības iestādē mācās vairāk nekā viens bērns, izņemot gadījumu, ja piemērota atlaide saskaņā ar augstāk minētajiem punktiem.
* - nepilngadīgi bērni vai bērni, kuri turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Dienesta viesnīcas noteikumi >>>

Dienesta viesnīcas izmantošanas kārtība >>>