Iekšējie normatīvie akti

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>

Kārtība izglītības procesa organizēšanai, ierobežojot COVID-19 infekcijas izplatību Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>

Uzņemšanas noteikumi, iestājeksāmenu prasības un vērtēšana Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 2021./2022. mācību gadā >>>

Iesniegums uzņemšanai Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>

Attīstības plāns 2016. – 2019. gadam >>>

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas nolikums >>>

Darba kārtības noteikumi >>>

Iekšējās kārtības noteikumi >>>

Darbinieku atlīdzības kārtība [27.05.2021.] >>>

Prēmiju un naudas balvu piešķiršanas kārtība pedagoģiskajiem darbiniekiem Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>

Dienesta viesnīcas noteikumi >>>

Dienesta viesnīcas izmantošanas kārtība >>>

Dienesta viesnīcas izmantošanas kārtība no 09.11.2020. līdz 06.12.2020.>>>

Izglītojamo un personāla drošības noteikumi >>>

SBDMV noteikumi par mācību sasniegumu vērtēšanu, audzēkņu pārcelšanu, atskaitīšanu, individuālo apmeklējumu un akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanas kārtību profesionālās vidējās izglītības programmās un profesionālās ievirzes izglītības programmās >>>

Stipendiju piešķiršanas reglaments >>>

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas audzēkņu personas datu aizsardzības kārtība >>>

Personu datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumi Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>>>>

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas noteikumi par audzēkņu foto, audio un video uzņemšanu >>>

Trauksmes celšanas kārtība Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā >>>

Kārtība, kādā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē vidusskolu  >>>

Papildus iekšējās kārtības noteikumi uz būvdarbu veikšanas laiku >>>

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas ētikas kodekss >>>

E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība >>>

Kārtība, kādā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā uzturas izglītojamo vecāki un citas personas >>>

Rīkojums par Mācību maksu >>>

Rīkojums par mācību organizēšanu >>>

Maksas pakalpojumi >>>

Sīkdatņu privātuma politika >>>

Privātuma politika >>>


Drukāt   E-pasta adrese